Show simple item record

Organic production and high quality food in the Republic of Srpska

dc.creatorSavić Radovanović, Radoslava
dc.creatorMihajlović, Mladen
dc.creatorBošković, Saša
dc.creatorNedić, Drago
dc.creatorTrailović, Ružica
dc.creatorVasilev, Dragan
dc.date.accessioned2021-12-22T13:39:19Z
dc.date.available2021-12-22T13:39:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-99955-770-8-7
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2319
dc.description.abstractПољопривреда са производњом хране је једна од најважнијих стратешких грана привреде која има за циљ производњу и снабдевање становништва квалитетном и безбедном храном. Oрганскa пољопривредa и производњa хране датира са почетка 20. века када се због прекомерне, неконтролисане и нестручне употребе хемијских средстава у производњи хране јавила потреба за алтернативним поступцима. Према дефиницији, коју даје Codex alimentarius oрганска пољопривреда је холистички систем управљања производњом хране, којим се избегава употреба вештачких ђубрива, пестицида и генетски модификованих организама, смањује загађење ваздуха, земљишта и воде, и оптимизује здравље и продуктивност биљака, животиња и људи. Заснива се на четири принципа: принцип здравља, екологије, правичности и бриге. Органска производња са једне стране обезбеђује јавна добра, која доприносе заштити животне средине и добробити животиња, а са друге доприноси развоју сеоских подручја (Регулатива ЕC 834/2007). Површине под органском производњом у Републици Српској у 2019.години су износиле око 560 ha (обрадива површина, ливаде, пашњаци), односно само 0,06 % од укупне обрадиве површине. Број сертификованих произвођача хране у Републици Српскоj варира из године у годину, али се креће до 50. Циљ рада је да се укаже на значај органске производње и могућност пласирања хране на тржишту Европске уније и других развијених земаља. Биће описано која висококвалитетна храна се органски производи у Републици Српској, сертификација производње, законска и подзаконска регулатива која се примењује, као и подстицајне мере које су значајне да би се органска производња унапредила у Републици Српској.sr
dc.description.abstractAgriculture accompanied by food production is one of the most important strategic branches of the economy, it has the production and supply of quality and a safe food. The idea of organic agriculture and food production dates back to the 20th century, when due to excessive, uncontrolled and unprofessional use of chemicals in food production, appeared a need of an alternative procedures. Organic farming is an integrated system of high quality food production based on the highest environmental practices that are socially accepted and economically profitable. According to the definition given by the Codex alimentarius, organic agriculture is a holistic food production management system that avoids the use of fertilizers, pesticides and genetically modified organisms, reduces air, soil and water pollution, and optimizes the health and productivity of independent plant, animal and human communities. It is based on four principles: the principle of health, ecology, fairness and care. Organic production, on the one hand provides public goods, which contributes to the protection of the environment and animal welfare, and on the other hand contributes to the development of rural areas (EC Regulation 834/2007). Areas under organic production in the Republic of Srpska in 2019 amounted to about 560 ha (arable land, meadows, pastures), which is only 0.06% of the total arable land. The number of certified food producers in the Republic of Srpska varies from year to year, but ranges up to 50. The aim of this paper is to point out the importance of organic production and the possibility of placing food at the market of the European Union and other developed countries. It will be described which high-quality food is organically produced in the Republic of Srpska, production certification, applicable laws and regulations, as well as incentive measures that are important to improve organic production in the Republic of Srpska.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200143/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.source26. Godišnje Savetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpskesr
dc.subjectорганска пољопривредаsr
dc.subjectхранаsr
dc.subjectРепублика Српскаsr
dc.subjectfoodsr
dc.subjectorganic agriculturesr
dc.subjectRepublic of Srpskasr
dc.titleOrganska poljoprivreda i visokokvalitetna hrana u Republici Srpskojsr
dc.titleOrganic production and high quality food in the Republic of Srpskasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.spage89
dc.citation.epage90
dc.citation.rankM62
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/6416/Organska_poljoprivreda_i_pub_2021.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_2319
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record