Show simple item record

Patomorfološke i imunohistohemijske karakteristike promena u mozgu starih pasa

dc.contributor.advisorJovanović, Milijan
dc.contributor.otherSkender-Gazibara, Milica
dc.contributor.otherAleksić-Kovačević, Sanja
dc.contributor.otherMarinković, Darko
dc.contributor.otherAndrić, Nenad
dc.creatorNešić, Slađan
dc.date.accessioned2020-06-03T12:32:35Z
dc.date.available2020-06-03T12:32:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=294352903
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/5298
dc.identifier.urihttp://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/26
dc.description.abstractStarenje je univerzalni biološki proces tokom kojeg mogu nastati brojne promene u moţdanom tkivu. Neke od starosnih promena su makroskopski vidljive, dok se većina moţe otkriti histološkom analizom. U ovom radu ispitivano je prisustvo starosnih promena u moţdanom tkivu 36 pasa, koji su bili podeljeni u dve grupe: kontrolnu i eksperimentalnu. Kontrolnu grupu je ĉinilo 6 pasa starosti do pet godina, a eksperimentalnu 30 pasa starijih od deset godina. Nakon obavljene nekropsije moţdano tkivo pasa je makroskopski analizirano, fiksirano u formalinu i uklapano u parafinske blokove. Tkivni iseĉci su bojeni metodama: hematoksilin eozin, kongo crveno, modifikovana Ziehl Neelsen, PAS i imunohistohemijskom tehnikom streptavidin-biotin (LSAB2). Od primaranih antitela korišćena su: poliklonsko antitelo za beta amiloid (Aβ1-14), monoklonsko antitelo za beta amiloid (Aβ1-42), poliklonsko antitelo za amiloid prekursor protein, monoklonsko antitelo za ubikvitin, monoklonsko antitelo za metalotionein I i II, poliklonsko antitelo za GFAP i poliklonsko antitelo za tau protein. Makroskopskim ispitivanjem mozga kod eksperimentalnih ţivotinja uoĉene su promene, koje su se ispoljavale kao difuzno zadebljanje mekih moţdanica, kortikalna atrofija sa suţenjem vijuga i proširenjem brazda i blago proširenje lateralnih moţdanih komora. Histološkom analizom moţdanog tkiva ustanovljene su sledeće promene: fibroza moţdanica i zida krvnih sudova, neuronofagija, satelitoza, astrocitoza, astroglioza, depoziti amiloida, nakupine lipofuscina, prisustvo ubikvitinskih granula i poliglukozanskih tela. Prisustvo starosnih promena ispitivano je u frontalnoj i parijetalnoj kori, hipokampusu, malom mozgu i produţenoj moţdini. Segmenti mozga koji su najĉešće zahvaćeni histološkim promenama bili su frontalna i parijetalna kora, kao i hipokampus. Depoziti amiloida su dokazani metodom bojenja kongo crvenog i imunohistohemijski u zidu cerebralnih krvnih sudova i moţdanom parenhimu. Amiloid u zidu parenhimskih i meningealnih krvnih sudova dokazan metodom bojenja kongo crvenog pod polarizacionim svetlom pokazivao je ţuto zelenu fluorescenciju. Ovi depoziti bili su imunohistohemijski pozitivni na Aβ1-14 i Aβ1-42. Amiloid se u moţdanom parenhimu nakuplja ekstracelularno u obliku plakova i intracelularno...sr
dc.languagesr
dc.publisherUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/20061/RS//
dc.rightsopenAccess
dc.subjectagingen
dc.subjectdogen
dc.subjectbrainen
dc.subjectage-related changesen
dc.subjectamyloiden
dc.subjectlipofuscinen
dc.subjectproces starenjasr
dc.subjectpassr
dc.subjectmozaksr
dc.subjectstarosne promenesr
dc.subjectamiloidsr
dc.subjectlipofuscinsr
dc.titlePathomorphological and immunohistochemical characteristics of changes in the brain of aged dogsen
dc.titlePatomorfološke i imunohistohemijske karakteristike promena u mozgu starih pasasr
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈовановић, Милијан; Маринковић, Дарко; Aндрић, Ненад; Скендер-Газибара, Милица; Aлексић-Ковачевић, Сања; Нешић, Слађан; Патоморфолошке и имунохистохемијске карактеристике промена у мозгу старих паса; Патоморфолошке и имунохистохемијске карактеристике промена у мозгу старих паса;
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/853/25.pdf
dc.identifier.rcubt-5454
dc.type.versionpublishedVersion


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record