Show simple item record

Antibiogram in small veterinary practice

dc.creatorZdravković, Nemanja
dc.creatorRadanović, Oliver
dc.creatorSavić Radovanović, Radoslava
dc.creatorŽutić, Jadranka
dc.date.accessioned2023-05-05T08:11:18Z
dc.date.available2023-05-05T08:11:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-99955-770-6-3
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/2886
dc.description.abstractПроналазак антимикробних лекова сврстава се у десет највећих подухвата људског рода XX века. На тему лечења инфекција интересовање за одабир адекватних активних супстанци за спровођење терапије не јењава од овог историјског почетка, а нажалост, врло брзо након увођења нових препарата описивана је и резистенција према истим. Заправо, интересовање за сазнањима и распрострањеношћу резистентних бактерија је повећано увођењем система једног здравља и организованог надзора на осетљивост и резистенцију према антимимикробним лековима. Адекватна примена лечења и одабира лекова у терапији почиње од тумачења антибиограма. Антибиограм представља профил антимикробне осетљивости одређеног изолата, на основу кога се у сваком појединачном случају, врши избор антибиотика за терапирање. Избор антибиотика за оређени изолат најчешће је приказан у стандардима за антимикробну терапију. Најпознатији стандари проистичу из великих комитета као што су Европски (EUCAST) или Амерички (CLSI) а постоје и други, национални стандарди одређених држава (нпр. Француска или Велика Британија). На основу резултата већег броја истраживања долази се до тога који антибиотици се у датом случају могу проценити као повољан а који као неповољан избор на основу изолата и патолошког материјала достављеног на анализу. Најчешће грешке при емпиријском лечењу инфекција најчешће леже у примени неадекватног лека који не делује на узрочника инфекције или делује незадовољавајуће. Из овог разлога је потребно скренути пажњу на адекватно тумачење антибиограма.sr
dc.description.abstractThe finding of antimicrobials is ranked among the ten greatest achievements of the human race of the 20th century. Since historical beginning, the interest in selecting adequate active substances for the implementation of infection therapy and unfortunately, very soon after the introduction of new principles, the resistance to them was described. In fact, the interest in the knowledge and the prevalence of resistant bacteria has been increased by the introduction of a OneHealth system and the organized monitoring of susceptibility and resistance of bacteria toward antimicrobial drugs. Adequate application of treatment and selection of drugs in therapy begins with the interpretation of antibiotibigram. Antibiogram is the profile of the antimicrobial sensitivity of a particular isolate, based on in each individual case, antibiotic therapy is chosen. The selection of antibiotic for particular isolate is most often shown in the standards for antimicrobial therapy. The most well-known standards come from large committees such as European (EUCAST) or American (CLSI), and there are other, national standards of certain countries (e.g. France or Great Britain). Based on the results of a large number of studies, it comes to what antibiotics can be administered in the given case and which are an unfavorable choice based on isolates and pathological material submitted for analysis. The most common mistakes in the empirical treatment of infections are most often found in the use of an inadequate drug that does not act on the cause of the infection or its action is unsatisfactory. For this reason, it is necessary to pay attention to the adequate interpretation of the antibiogram.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBanja Luka : Veterinarska komora Republike Srpskesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31079/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.source24. godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), međunarodni naučni skup, Bijeljina, 12-15. jun 2019.sr
dc.subjectтерапијаsr
dc.subjectлекsr
dc.subjectантибиотикsr
dc.subjecttherapysr
dc.subjectdrugsr
dc.subjectantibioticsr
dc.titleAntibiogram u maloj veterinarskoj praksisr
dc.titleAntibiogram in small veterinary practicesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage243
dc.citation.epage244
dc.description.otherZbornik kratkih sadržajasr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/8485/bitstream_8485.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_2886
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record