Show simple item record

Case report of clostridial infection in roe deer in the South Banat district

dc.creatorŽivulj, Aleksandar
dc.creatorTodorović, Igor
dc.creatorGavrilović, Pavle
dc.creatorPerunović, Jasmina
dc.creatorĐurković, Vladan
dc.creatorLudoški, Mirjana
dc.creatorMarjanović, Đorđe
dc.date.accessioned2023-10-30T11:31:30Z
dc.date.available2023-10-30T11:31:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-86-83115-48-8
dc.identifier.urihttps://vet-erinar.vet.bg.ac.rs/handle/123456789/3303
dc.description.abstractКлиничка обољења и угинућа код домаћих животиња проузрокована бактеријама из рода Clostridium су чест случај на Јужнобанатском округу. Најчешће се изолује Clostridium perfrigens, из органа угинулих јагњади, оваца, говеда, јаради, ређе свиња, паса и живине. Клостридије стварају егзотоксине, ентеротоксин је заједнички за све клостридије, а поједине синтетишу више токсина који у организму сисара делују неуротоксично, хемолитично, некротично. Клостридије су анаеробне бактерије, за њихов раст и развој је потребна анаеробна средина, а формирају споре у неповољним условима и у организму сисара, чиме се појачава њихова отпорност на по њих штетне утицаје у спољашњој средини. Веома су распрострањене у природи, и то углавном у земљишту, због чега се каже да су инфекција тла. Преко контаминиране хране се клостридије уносе у организам, али се и нормално налазе у дигестивном тракту животиња и људи. Због тога што се налазе у земљишту, одређени локалитети су подложни чешћим појавама клостридијалних инфекција, у односу на неке локалитете где су појаве ових болести веома ретке. У досадашњој пракси клостридијалне инфекције су се најчешће јављале код оваца односно јагњади на индивидуалним газдинствима који држе екстензивно, али и код интензивног држања. Најчешће се дијагностикује у јесењем периоду, када се животиње хране са већом количином зрнастог угљенохидратног хранива, а да су претходно само напасане, или оскудније храњене. Убод игле ради узорковања крви код оваца држаних у лошим амбијенталним условима је улазна врата за улазак клостридија у организам, а обзиром да је рана која се брзо затвори стварају се анаеробни услови, који су потребни за даљи развој и деловање клостридија. Конзумирање смрзнуте хране такође често има за последицу угинуће животиња са променама карактеристичним за клостридијалне инфекције. Када су у питању дивље животиње, у вршењу патоанатомских прегледа до сада нису уочене промене које су патогномоничне за клостридијалне инфекције, а да су примарни узрок угинућа, па смо сматрали да су дивље животиње отпорније на клостридијалне инфекције. У раду ће бити описан случај клостридијалне инфекције утврђен код леша срндаћа. Леш је примљен под сумњом на тровање. У анамнези је речено да није било промена понашања код животиња, и да је леш пронађен у шуми близу једног насељеног места. Обдукцијом и патоанатомским прегледом су установљене промене које су патогномоничне за клостридијалне инфекције, док је бактериолошким прегледом изолована Clostridium perfrigens.sr
dc.description.abstractClinical diseases and deaths in domestic animals caused by bacteria from the genus Clostridium are a frequent case in the South Banat District. Clostridium perfrigens is most often isolated from the organs of dead lambs, sheep, cattle, kids, less often pigs, dogs and poultry. Clostridia create exotoxins, enterotoxin is common to all clostridia, and some synthesize more toxins that have a neurotoxic, hemolytic, and necrotic effect on the mammalian body. Clostridia are anaerobic bacteria, for their growth and development an anaerobic environment is required, and they form spores in unfavourable conditions and in the organism of mammals, which increases their resistance to harmful influences in the external environment. They are very widespread in nature, and mostly in the soil, which is why they are said to be a soil infection. Clostridia are introduced into the body through contaminated food, but they are also normally found in the digestive tract of animals and humans. Because they are in the soil, certain localities are susceptible to more frequent occurrences of clostridial infections, compared to some localities where occurrences of these diseases are very rare. In the current practice, clostridial infections have most often occurred in sheep or lambs on individual farms that keep extensively, but also in intensive keeping. It is most often diagnosed in the autumn period, when animals are fed with a larger amount of granular carbohydrate feed, and were previously only grazed, or were fed less. A needle prick for the blood sampling in sheep kept in poor ambient conditions is the entrance door for clostridia to enter the body, and since it is a wound that closes quickly, anaerobic conditions are created, which are necessary for the further development and action of clostridia. Frozen food feeding also often results in the death of animals with changes characteristic for clostridial infections. When it comes to wild animals, pathoanatomical examinations have so far not revealed any changes that are pathognomonic for clostridial infections, which are the primary cause of death, so we considered that wild animals are more resistant to clostridial infections. This paper will describe a case of clostridial infection found in a roe deer carcass. The body was received under suspicion of poisoning. In the anamnesis, it was said that there were no behavioral changes in the animals, and that the corpse was found in a forest near the settlement. The autopsy and pathoanatomical examination revealed changes that are pathognomonic for clostridial infections, while the bacteriological examination isolated Clostridium perfrigens.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Srpsko veterinarsko društvo, Sekcija za zoonozesr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.sourceXXV Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXV Epizootiološki dani), Novi Sad, 24 - 26. april 2023sr
dc.subjectклостридијалне инфекцијеsr
dc.subjectсрндаћsr
dc.subjectловиштеsr
dc.subjectЈужнобанатски округsr
dc.subjectclostridial infectionssr
dc.subjectroe deersr
dc.subjectSouth Banat districtsr
dc.titlePrikaz slučaja klostridijalne infekcije kod srndaća u Južnobanatskom okrugusr
dc.titleCase report of clostridial infection in roe deer in the South Banat districtsr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseBYsr
dc.citation.spage192
dc.citation.epage193
dc.description.otherZbornik kratkih sadržajasr
dc.identifier.fulltexthttp://veterinar.vet.bg.ac.rs/bitstream/id/9819/bitstream_9819.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_veterinar_3303
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record